مَن از نَســــل لِـــــیلی ام...                                                                                                                          
مَن از جِنـــس شیرینم...                                                                                                                                 
مَن

دُخــــــترم...                                                                                                                                          
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام...                                                                                                          
با تَلنگری بارانـــی میشوم...                                                                                                                                                                                          
با جُـــــمله ای رام میشوم...                                                                                                                                             
با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم...                                                                                                                                   
با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم...                                                                                                                                
به راحَتی وابَــــــسته میشوم...                                                                                                                                  
با پیــــــروزی به اُوج میرسم...                                                                                                            

 هنوزهم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنم ...                                             هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم...                        

من دُخـــــترم...   

                                                               
پُر از راز...


هرگز مرا نَخواهی دانِــــست...

                     
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی...      

         
هرگز مرا نِمیفَــــهمی...  

                                                  
مَگر از نَـــــــسلم باشی...   

           
مَگر از جِنــــسم باشی...